Om visionsstyrd stadsutveckling

Traditionellt stadsutvecklingsarbetet bedrivs ofta över lång tid och i olika skeden. I visionsstyrd stadsutveckling har vi vänt på ordningen. Innan det traditionella detaljplanearbete tar vid och innan vi ritat ett enda streck vill vi fördjupa dialogen med dig som är medborgare, verksam i kommun, markägare eller intressent. Allt för att skapa gemensamma visioner och lära av varandra.

Vår utgångspunkt är att lyssna och förstå behoven som finns inför kommande utveckling av Norra Sunnersta, både avseende de kvaliteter du uppskattar inom området idag och vad du tycker är viktigt att tänka på i en kommande utvecklingsprocess – samt hur du vill bli involverad i processen framöver.

Visionsstyrd stadsutveckling syftar även till att bygga en positiv platsidentitet, för er som bor och verkar i området idag men även för de som vill bo och vara där i framtiden. Dialogen ska öka lärandet hos invånarna om stadsbyggande och dess förutsättningar, vilket skapar förståelse och förtroende för den framtida utvecklingen. Processen syfte är jobba brett och inkluderande samt att fånga upp åsikter från de medborgare som är berörda.

Det visionsstyrda arbetet omfattar en serie av medborgarforum och workshops med medborgare, aktörer och kommun i en samskapande process, Läs mer under ”Aktuellt om projektet” om vad som är på gång just nu.

Aktuellt