Senaste nytt: Vad sker just nu?

2024

APRIL

I forskningsprojektet om rotkonkurrens mellan stora och nyetablerade små träd gör vi nu de förberedande avverkningarna. Forskarna har önskat att utföra avverkningen på en tallhed, avverkningen utförs därför där under april. Försöket kommer påbörjas under försommaren.

I det stora forskningsprojektet om biologisk mångfald börjar nu fältbesöken och slutgiltiga urvalet av skogsområden för forskningen. För att forskningen ska bli riktig och kunna jämföras behöver skogarna som de undersöker vara tillräckligt lika. Det är en av sakerna som forskarna undersöker under de första fältbesöken.

Vi utför även vanliga hyggesfria avverkningar utan något direkt forskningssyfte. Under våren inriktar vi oss på områden där vi tycker det är värdefullt att bevara den skogliga kontinuiteten.

MARS

Under mars kommer de ansvariga på Skogsstyrelsen påbörja fältplaneringen av det som ska bli demonstrationsytor. Den första tanken är att kunna visa på både skärmhuggning och luckhuggning. Även hantering av naturhänsyn i samband med hyggesfria avverkningar är tänkt att visas på demonstrationsytan.

I det stora forskningsprojektet om biologisk mångfald väljer forskarna ut skogarna som ska undersökas. Nästa steg är att göra fältbesök av skogarna inför att försöket ska börja.

Planering av ytterligare ett forskningsprojekt tillsammans med SLU startar. I det här forskningsprojektet ska vi undersöka hur väl vi får upp nya träd där vi avverkat. Om vi inte lyckas att få upp tillräckligt många nya träd i hyggesfria avverkningarna är inte metoderna hållbara utan då blir skogsbruket exploaterande dvs skogen kommer förr eller senare ta slut. Med andra ord är detta en mycket viktig kunskap att få varför forskning om föryngring är mycket prioriterat.


FEBRUARI

Vi bjöd in Skogsstyrelsen i Uppsala att ta fram demonstrationsytor för att inspirera andra skogsägare hur man kan avverka skog med hyggesfria metoder. Det första fältbesöket genomfördes och vår målsättning är att landa i ett färdigplanerat förslag under våren med utförd avverkning under 2024. Tanken är att områdena ska bli en lämplig plats för utbildningar och fältdagar som Skogsstyrelsen anordnar.

Ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Skogforsk i Uppsala planerades. Studien ska undersöka hur effektivt man kan utföra en avverkning hyggesfritt, den metod vi vill testa i det här försöket är kallad schackrute-huggning. Det är en metod där man hugger små luckor jämt utspritt, som schackrutor på ett bräde. Vi hoppas att projektet och mätningarna börjar till hösten där de första forskningsresultaten kan sammanställas under 2025, preliminärt.


JANUARI

Uppstartsmöten för två forskningsprojekt, där vi samarbetar med forskarna genom att erbjuda mark och utföra de avverkningar som behövs för att testa forskarnas idéer.

Det ena forskningsprojektet genomförs tillsammans med SLU där de undersöker hur mycket konkurrensen från de stora kvarlämnade trädens rötter påverkar de nya rötterna på småplantor som gror bredvid. Att förstå det ger oss ett viktigt verktyg att lyckas med vårt hyggesfria skogsbruk. Om vi inte lyckas få upp nya träd som ersätter de avverkade träden inom rimlig tid tappar vi tillväxt och kolinbindning.

Det andra forskningsprojektet utförs tillsammans med SLU och Uppsala universitet. Forskarna ska undersöka hur biologisk mångfald påverkas av olika sorters hyggesfria avverkningar, på olika marktyper. Det kommer bli ett stort projekt med flera forskargrupper involverade och allt från svampar, till insekter och kärlväxter ska inventeras och följas upp. Forskarna hoppas på att nå de första resultaten under hösten 2026.

2023

DECEMBER

Vi arbetar vidare med försöksplanering av två nya forskningsprojekt kring hyggesfritt. Det ena är kopplat till delen biologisk mångfald och det andra till skogsproduktion och klimat. Uppsala Akademiförvaltning kommer att vara markvärd och de som leder projekten är forskare vid SLU och Uppsala universitet. Vi går nu in i en intensiv fas i arbetet med att inventera skogsinnehavet med syfte att finna lämpliga skogsbestånd för hyggesfria metoder, främst kopplat till biodiversitet och sociala aspekter

NOVEMBER

UAF förstärker bemanningen med inriktningen på hyggesfritt. Inventering av lämpliga bestånd som med framgång kan skötas hyggesfritt inventeras. Hyggesfria avverkningar planeras och genomförs. SLU påbörjar förbereder fältmätningar.

OKTOBER

Projektet ”Adaptivt skogsbruk hyggesfritt” påbörjar nu sin slutfas. Intressentgrupper har planerat åtgärder i fält och UAF genomför avverkning med hyggesfria metoder. Samarbetet med Skogsstyrelsen och anläggning av demonstrationsytor fortsätter.

Anders Söderström föreläser på den skogliga planeringskonferensen RIU hos SLU i Skinnskatteberg om ”Omställning till hyggesfritt skogsbruk”. Skogstekniska klustret fortsätter litteraturstudier på uppdrag åt UAF nu kopplat till hyggesfritt och sociala värden.

SEPTEMBER

Ett flertal olika hyggesfria föryngringsavverkningar genomförs inom projektet. Metodutveckling och insamling av produktionsdata från hyggesfria avverkningar i Edshammar och Länsmansbol genomförs. En litteraturstudie sammanställs och presenteras av Skogstekniska klustret.

AUGUSTI

UAF påbörjar arbetet med en sk ”Effektutvärderingsstrategi” kopplat till biologisk mångfald påbörjas. Möten med forskare genomförs. Planering och inventering av bestånd som kan skötas med hyggesfria metoder. Definiering av bestånd som kan ge störst miljönytta att sköta med hyggesfria metoder. Paraplyarter definieras.

JULI

UAF sluter en övenskommelse med Skogsstyrelsen om att tillsammans upprätta hyggesfria demonstrationsytor på UAF:s marker. Målsättningen är att ytorna kan används för myndighetens utbildning men även i den fortsatta forskningen kring hyggesfritt skogsbruk. UAF genomför olika fältbesök med personal från Institutionen för Ekologi och genetik inom projektet ”Adaptivt skogsbruk Hyggesfritt”.

JUNI

Workshop och fortsatta utbildningar. Utveckling och test av tekniska stöd för att underlätta arbetet med att utföra avverkning av hyggesfria metoder. Ett samarbete med NFA (Nordic forestry automation) har inletts Presentation av Skogstekniska klustrets litteraturstudier kopplat till avverkning, prestation och avverkningskostnader. Avverkningar utförts med hyggesfria metoder. De första försöksytorna tar sin form.

MAJ

Utbildning av skogsmaskinförare påbörjas. Praktiska tester av maskinella förarstöd.
En workshop tillsammans med SLU, UAF, forskare och skogsmaskinentreprenörer har genomförts. Fätbesök tillsammans med UAF och skogsskötselforskare från SLU den 25 maj. UAF träffar Upplandsstiftelsen inom projektet ”Adaptivt skogsbruk Hyggesfritt”.

Upplandstiftelsen meddelar sin medverkan i projektet. Svenska FSC-kommittén besöker UAF för att få en redogörelse hur UAF arbetar med hyggesfritt. UAF deltar på seminarium tillsammans med Skogforsk, SLU/Future forest och Skogforsk inom ämnet hyggesfritt.

APRIL

UAF fortsätter att definiera skogar som kan skötas genom hyggesfritt skogsbruk inom hela skogsinnehavet. Ett samarbete med skogstekniska klustret inleds. Litteraturstudier inom skogsskötsel sammanfattas och presenteras.

Workshop med experter, entreprenörer och personal från UAF genomfördes. Entreprenörer och skogsmaskinförare sammankallas till särskild utbildning. Akademiförvaltningen medverkar i projektet ”Adaptivt skogsbruk Hyggesfritt”. Akademiförvaltningen bjuder in intressentgrupper som kan tänkas vilja vara med och genomföra hyggesfria avverkningsmetoder inom projektet.

MARS

Arbetet påbörjas med att inventera och definiera skogar som kan skötas med hyggesfria metoder inleds. Samarbetsprojekt med SLU och andra stora skogsägare i Sverige startas.

FEBRUARI - PROJEKTET INLEDS

Beslut fattas 20 februari 2023 av Stiftelseförvaltningen vid Uppsala universitet. UAF knyter samarbete med Uppsala universitet och Upplandsstiftelsen inom projektet Adaptivt skogsbruk hyggesfritt som leds av forskningsstiftelsen Skogforsk.

Aktuellt