Skogsbrukscertifierade enligt FSC® och PEFC®

Sedan 2007 har vi arbetat enligt skogsbrukscertifieringarna FSC® och PEFC®. Genom årliga revisoner säkerställs att vi uppfyller kraven.

Hela vårt skogsinnehav är certifierat enligt både FSC® (FSC-C020565) (Forest Stewardship Council)  https://se.fsc.org/se-se och PEFC® (Promoting Sustainable Forest Management), www.pefc.se sedan 2007.

FSC PEFC

Uppsala Akademiförvaltning har frivilligt avsatt cirka 4 000 ha produktiv skogsmark för naturvårdsändamål. Dessa skogsbestånd lämnas ofta orörda från skogsbruk. I vissa fall kan skogliga åtgärder behövas för att gynna de skyddsvärda arter eller ibland sociala värden.

Genom årliga revisioner, såväl intern som extern revision så säkerställs att vi följer den skogsbruksstandard som de olika certifierings-systemen medför. Detta är de två existerande certifieringarna som i dagsläget finns på marknaden inom skogsbruk.

 Genom certifieringen så medverkar vi bland annat till:

  • Ett effektivt nyttjande av skogens produkter
  • Att effektivt utnyttja den skogliga produktionspotentialen
  • Att värna skyddsvärda arter
  • Anpassa skogsbruket efter hänsynskrävande biotoper
  • Begränsa markskador i samband med skogsbruk
  • Öka andelen lövträd i skogarna
  • Genom samråd värna sociala aspekter som kan uppstå vid skogsbruk

 

Aktuellt