Skogsbrukscertifierade enligt FSC® och PEFC®

Sedan 2007 har vi arbetat enligt skogsbrukscertifieringarna FSC® och PEFC®. Genom årliga revisoner säkerställs att vi uppfyller kraven.

Hela vårt skogsinnehav är certifierat enligt både FSC® (FSC-C020565) (Forest Stewardship Council)  https://se.fsc.org/se-se och PEFC® (Promoting Sustainable Forest Management), www.pefc.se sedan 2007.

FSC PEFC

Uppsala Akademiförvaltning har frivilligt avsatt cirka 4 000 ha produktiv skogsmark för naturvårdsändamål. Dessa skogsbestånd lämnas ofta orörda från skogsbruk. I vissa fall kan skogliga åtgärder behövas för att gynna de skyddsvärda arter eller ibland sociala värden. Därutöver avsätts årligen cirka 2% av den avverkningsbara volymen som naturvård eller social hänsyn i samband med avverkning.

Genom årliga revisioner, såväl intern som extern revision så säkerställs att vi följer den skogsbruksstandard som de olika certifierings-systemen medför. Detta är de två existerande certifieringarna som i dagsläget finns på marknaden inom skogsbruk.

 Genom certifieringen så medverkar vi bland annat till:

  • Ett effektivt nyttjande av skogens produkter
  • Att effektivt utnyttja den skogliga produktionspotentialen
  • Att värna skyddsvärda arter
  • Anpassa skogsbruket efter hänsynskrävande biotoper
  • Begränsa markskador i samband med skogsbruk
  • Öka andelen lövträd i skogarna
  • Genom samråd värna sociala aspekter som kan uppstå vid skogsbruk

 

Aktuellt