Upplåtelser

Uppsala Akademiförvaltning  hanterar många olika ärenden av fastighetsjuridisk karaktär. Köp och försäljning av skogsfastigheter, försäljning av tomter, hantering av servitut, ledningsrätt, arrenden och flera typer av upplåtelser. Det är många människor och företag som via avtal använder stiftelsernas mark till olika ändamål. Vanligt förekommande nyttjanderätter är jakt, fiske, täkter, mobiltelefonmaster.

Totalt hanterar Uppsala Akademiförvaltning cirka 400 avtalade nyttjanderätter inom stiftelsernas skogar.

Aktuellt