Bakgrund

Uppsala kommun har i sin fördjupade översiktsplan för Södra staden identifierat Norra Sunnersta som ett stadsutvecklingsområde. Den 14 november 2022 beslutade Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun att ”inleda planläggning och ge positivt planbesked till Norra Sunnersta”.

I det positiva planbeskedet som kommunen beslutat framgår:

”Fastighetsägaren, Uppsala Akademiförvaltning, önskar i en planläggning få prövat ny bebyggelse i stadsdelen Ultuna. Förslaget omfattar cirka 800 bostäder, varav övervägande ska vara markbostäder. Inom planområdet ska det tillkomma minst tre förskolor samt en grundskola. Inom området ska även mindre serviceverksamheter prövas.”

Innan idéer om hur man planerar området tas fram kommer en samverkansprocess att initieras där du som medborgare, som verksam i kommun, som markägare eller som intressent har möjlighet att på olika sätt påverka hur visionen för området och dess önskade kvaliteter ska se ut. Läs mer under ”var med och påverka”.  

Kartbilden som visar hela områdets storlek

Planområdet på Akademiförvaltningens mark omfattar ca 26 ha varav ca 10 ha åkermark och ca 4ha där det för närvarande växer salix och poppel.

  • Vad avses med området Norra Sunnersta?

Området är beläget i anslutning till norra Sunnersta både väster och öster om Dag Hammarskjölds väg. Inom området är studentområdet ”Lilla Sunnersta” med 220 st studentlägenheter” beläget och dessutom finns det en lager/kontorsbyggnad samt en villabyggnad. Åkermarken arrenderas av SLU på korttidskontrakt.

  • Varför en samskapande process nu och vad skiljer den från den lagstadgade planprocessen?

Den traditionella lagstadgade detaljplanprocessen ger medborgarna möjlighet att tycka till om ett projekt först under samrådet. Då har projektets inriktning och idé redan utvecklats under en längre tid. Den Visionsstyrda processen som Uppsala Akademiförvaltning nu bjuder in till, vänder på ordningen och bjuder in medborgarna till en samskapande process i ett mycket tidigare skede, då inget är ritat eller några visioner är formulerade. Arbetssättet ger alltså möjligheter att tidigare, på ett konstruktivt sätt, bjuda in till ett samskapande mellan medborgare, markägare och kommun.

  • Hur kan jag som bor i närområdet vara med och delta?

I ett första skede bjuds utvecklingsområdets närboende in till en digital dialog, där de har möjligheter att delge sina tankar och idéer om platsen idag. Därefter fortsätter arbetet i samskapande medborgarforum under 2 tillfällen. Efter dessa medborgarforum och de parallella workshops som skett mellan kommun och Uppsala Akademiförvaltning sammanställs arbetet i en av processen förankrad vision.

  • Vad kan påverkas i det här skedet?

Eftersom inget är ”ritat” finns heller inget att ”stoppa”, däremot finns möjlighet att framföra tankar och idéer om den framtida utvecklingen. Önskemålen prövas sedan i den fortsatta processen och i framtagande av detaljplanen.

  • Hur kommer de nya bostäderna se ut?

Eftersom inget är ”ritat” finns det inga bilder på hur området kommer att se ut. Däremot finns möjlighet att framföra tankar och idéer om den framtida utvecklingen. Önskemålen prövas sedan i den fortsatta processen och i framtagande av detaljplanen.

  • Vad händer efter den samskapande dialogen?

Den samskapande processen mynnar ut i en förankrad vision som sedan blir styrande för det fortsatta arbetet med detaljplanen.

  • Vart kan jag ta del av mer material om processen?

Just där du är nu, via hemsidan www.uaf.se

  • Vem beslutar till slut om vad som byggs?

Kommande detaljplan som beslutas av kommunen reglerar vad som är tillåtet att byggas, det följs sedan upp genom bygglovsprövning som framtida exploatör ansöker om.

  • Vad är en FÖP?

Ett kommunalt vägledande styrdokument är en platsspecifik fördjupning av en kommuns översiktsplan. Den fördjupade översiktsplanen visar på hur kommunen ser på utvecklingen, bevarandet och den framtida byggnationen inom det angivna området.

Aktuellt