Norra Sunnersta

Denna webbplats är navet i vår kommunikation och kommer med tiden att fyllas med mer information. Genom att besöka oss regelbundet håller du dig uppdaterad om vad som hänt och vad som är på gång. Här kommer du även kunna anmäla ditt deltagande till olika evenemang.

Den digitala dialogen är avslutad och dialogen kommer att fortsätta med workshops. Se länk till anmälan nedan.

Länk för anmälan till workshops!

Läs inbjudan som skickats ut till berörda boende i Sunnersta 

Uppsala kommun har beslutat att påbörja arbetet med ny detaljplan för Norra Sunnersta, ett område som ägs av Uppsala Akademiförvaltning. Enligt kommunens beslut omfattar utvecklingen bostäder, förskolor och en grundskola. Även mindre serviceverksamheter kan bli aktuellt.

Den traditionella lagstadgade detaljplanprocessen ger medborgarna möjlighet att tycka till om ett projekt först under samrådet. Då har projektets inriktning och idé redan utvecklats under en längre tid. Den Visionsstyrda processen som Uppsala Akademiförvaltning nu bjuder in till, vänder på ordningen och bjuder in medborgarna till en samverkansprocess i ett mycket tidigare skede, då inget är ritat eller några visioner är formulerade. Arbetssättet ger alltså möjligheter att tidigare, på ett konstruktivt sätt, bjuda in till ett samprocess mellan medborgare, markägare och kommun. Vi tror nämligen att det blir bättre, och mer rätt, om vi tillsammans skapar visionerna.

Aktuellt