Jordbruk med evighetsperspektiv

Uppsala Akademiförvaltning deltar i omställningen till ett miljövänligare och fossilfriare jordbruk genom ett långsiktigt hållbarhetsarbete, som genomsyrar alla delar av verksamheten.

Uppsala Akademiförvaltning är den största förvaltaren av jordbruksmark i Sverige, vilket innebär att vi har ett stort ansvar gentemot våra donatorer, arrendatorer, vår omvärld och kommande generationer. Vi förvaltar cirka 15 000 hektar jordbruksmark, varav 13 500 hektar åkermark, vilket utgör cirka 0,5% av åkerarealen i Sverige.

Den allra största delen av vår jordbruksmark arrenderas ut till f.n. 36 gårdsarrendatorer. Av dessa är sex gårdar mjölkproducenter, två är grisproducenter och övriga bedriver spannmålsproduktion, ibland i kombination med nötkötts- eller fårkötts-produktion. Resterande arealer arrenderas ut till grannar som sidoarrenden. Det är en förutsättning för att säkra omställningen till ett miljövänligare och fossilfriare jordbruk, att vi har ett nära och långsiktigt samarbete för att driva utvecklingen framåt. Uppsala Akademiförvaltning arbetar utifrån ett evighetsperspektiv. Vår långsiktighet innebär att arrendena ofta går vidare i generationer. På flera av våra gårdar har vi ett samarbete med samma familj som sträcker sig över flera hundra år.

Fossilfria till år 2030

Uppsala Akademiförvaltning har under ett antal år arbetat med att fasa ut fossilt bränsle för uppvärmningen av bostäderna på våra gårdar. Oljepannorna byts löpande ut mot värmepumpar eller biobränsleeldade värmeanläggningar. Inom kort kommer alla våra bostäder att vara konverterade till klimatvänlig uppvärmning. Vi arbetar för att våra arrendatorer ges möjlighet att vara fossilfria senast 2030. Det har länge saknats biovärmepannor för uppvärmning av spannmålstorkar. Nu börjar det komma sådana pannor på marknaden, och Uppsala Akademiförvaltning har hittills installerat tre sådana för att utvärdera om tekniken fungerar tillfredsställande. Vår målsättning är att alla spannmålstorkar ska vara fossilfria år 2030.

Läs vår hållbarhetsstrategi här.

Aktuellt