Så här arbetar Akademiförvaltningen med ansvarsfullt skogsbruk

23 mars 2022

Med anledning av den senaste tidens rapportering i media vill vi genom denna text klargöra hur vi arbetar med hållbart skogsbruk och efterlever de krav som skogsbrukscertifieringarna ställer.

Många intressen ska samsas i skogen - skogsbruk, jakt och friluftsliv. Samtidigt är skogen en livsmiljö för djur och växter. Uppsala Akademiförvaltning bedriver ett hållbart skogsbruk som balanserar dessa intressen, idag och för framtiden. Vi eftersträvar att alla arter som lever i skogen ska kunna leva kvar. Sedan många år arbetar vi därför aktivt med naturvård som bidrar positivt till den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald utgörs av ett komplext samspel mellan många arter i olika naturmiljöer.


”Skogsförvaltningen brukar skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden
liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Samtidigt ska skogsbruket vara lönsamt och konkurrenskraftigt”.

Av Uppsala Akademiförvaltnings cirka 53 000 hektar skogbeklädda marker brukar vi cirka 83 procent för virkesproduktion, vilket är en mycket långsam process då ett träd har en livsstid på ungefär 70–110 år. En del av den produktiva skogsmarken är undantagen från skogsbruk och används enbart för naturvårdsändamål. Dessa skogar kallas för naturvårdsavsättningar. I vissa skogar bedrivs ett försiktigare skogsbruk där målet är att gynna en särskild naturtyp. De skogar som har naturvärden och som ofta är skötselkrävande och gynnas av den störning som skogsbruk medför.


Vi arbetar målmedvetet för att minska de negativa effekterna av vår skogliga verksamhet.  Genom digitalteknik och utbildning minimerar vi skadorna på mark och vatten som kan uppstå vid en avverkning. Vi vidtar olika praktiska åtgärder för att begränsa mineraliseringen från skogsmarken till våra vattendrag. Vårt skogsbruk är fritt från bekämpningsmedel. 

Sedan 2007 är vi skogsbrukscertifierade enligt både FSC och PEFC FSC® (FSCC020565) (Forest Stewardship Council) https://www.wwf.se/skog/varlden/fsc/ och PEFC® (Promoting Sustainable Forest Management) https://pefc.se/om-pefc-certifiering/. Genom årliga revisioner, såväl intern som extern revision så säkerställs att Uppsala Akademiförvaltning följer den skogsbruksstandard som de olika certifierings-systemen medför. Detta är de två existerande certifieringarna som i dagsläget finns på marknaden inom skogsbruk.

Genom certifieringen så medverkar vi bland annat till:

  • Ett effektivt nyttjande av skogens produkter
  • Att effektivt utnyttja den skogliga produktionspotentialen
  • Att värna skyddsvärda arter
  • Anpassa skogsbruket efter hänsynskrävande biotoper
  • Begränsa markskador i samband med skogsbruk
  • Öka andelen lövträd i skogarna
  • Genom samråd värna sociala aspekter som kan uppstå vid skogsbruk

I den skog som brukas traditionellt enligt trakthyggesbruksmodellen tar vi alltid hänsyn till natur- och kulturvärden enligt PEFC® och FSC® skogsbrukscertifiering. Det betyder att vi idag enligt våra uppföljningar lämnar i medeltal 9% av arealen som naturvårdshänsyn vid en föryngringsavverkning. Tillsammans bildar naturvårdshänsynen i den brukade skogen, i de avsatta områdena och impedimenten ett band av livsmiljöer för olika arter över hela skogslandskapet. Vi strävar efter en dynamik av tall, gran och löv. Miljöhänsynen vidtas vid alla skogliga åtgärder.

Vi är av den uppfattningen att dessa certifieringar är mycket bra. Vårt fokus ligger i att ständigt förbättra verksamheten och att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk är av största vikt för oss. I vissa delar går vi dessutom längre i de egna kraven än vad certifieringarna kräver.


Våra entreprenörer är också PEFC-certifierade. Företagen ger sysselsättning på landsbygden och stärker dess ekonomiska tillväxt. Vi följer upp anställningar i entreprenörsledet genom att kraven vi ställer i vår skogscertifiering samt genom vår Code of conduct. Vi ansvarar för att krav på fortbildning efterlevs.

För Uppsala Akademiförvaltning är långsiktighet och hållbar förvaltning grunden till hela vårt uppdrag och vår existens. Vi har ett uppdrag gentemot de donatorer som över fem sekel donerat kapital, skog, gårdar, stadsfastigheter och mark till förmån för Uppsala universitets fortlevnad och framtid.


Vårt uppdrag är att generera avkastning till våra stiftelser så att de kan uppfylla sina ändamål. Samtliga stiftelsers ändamål har inriktningen att stärka forskning och utbildning vid Uppsala universitet. Uppsala Akademiförvaltning har inget privat vinstintresse utan all avkastning som genereras går till stipendier, forskningsstödjande åtgärder av olika slag samt till universitetets egen verksamhet. Ett sådant värdeskapande över tid förutsätter en långsiktigt hållbar strategi, där ansvarstagande för människor och miljö är självklara delar. Vårt mål är att fortsätta generera god avkastning i ytterligare 400 år.

Aktuellt