Information om naturreservatet Hågadalen - Nåsten

26 november 2020

Bakgrund
Naturreservatet Hågadalen-Nåsten bildades 1998 på initiativ av Uppsala kommun. Det är för länet ett stort naturreservat och omfattar nästan 1800 hektar mark. Syftet med reservatsbildningen var till stor del att begränsa bebyggelsen i det expansiva Uppsala, bibehålla rekreations- och friluftsliv samt rädda det småbrutna odlingslandskapet nära staden. Man hade för avsikt att låta fortsätta den pågående markanvändningen som jord- och skogsbruk som tidigare inom en större del av reservatet och mindre områden som tex skogsbryn och känsliga hagmarker skyddades. Naturreservatet består således av många olika naturtyper med olika skötselinriktningar.  

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/skotselplan-naturreservatet-hagadalen-nasten/

Läs gärna vår insändare i Upsala Nya Tidning
2020-11-26
https://unt.se/nyheter/artikel/darfor-vill-vi-avverka-i-hagadalen-nasten/lqnenodl
2020-12-20 
https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/rm66zn8j

Vill du se bilder på hur skogen vi planerar att föryngringsavverka ser ut?

Vi tycker det är viktigt att intresserade och engagerade Uppsalabor får rätt information och själva kan bilda sig en uppfattning om hur skogen vi planerar att avverka ser ut.

Skogen är uppvuxen på gammal åkermark och är ungefär 70 år gammal. Den består av en monokultur av gran och delar av skogen är angripen av granbarkborre och många träd är redan döda och nerfallna. Närboende har bett oss skynda på processen. I vår skogsbruksplan listas våra skogsbestånd och vi arbetar efter att sätta in rätt skoglig åtgärd i rätt tid. Genom återbeskogning skapar vi en högre tillväxt med variation av tall, gran och löv. Även om skogsbruk är en långsam process så har vi nu möjlighet att skapa en ny växande skog, som gynnar kommande generationer, på flera sätt.

Här publicerar vi bilder från platsen.

Aktuellt