Frågor och svar om naturreservatet Hågadalen-Nåsten

30 november 2020

Akademiförvaltningen gjorde ett avstående av skogsmark på cirka 100 hektar till kommunen 1986. Det var ett stort men väl avgränsat område som då innehöll hög biologisk mångfald. Det var den gåvan som sedan låg till grund för den befintliga reservatsbildningen av Hågadalen-Nåsten 1996. Det var sammantaget främst frilufts- och rekreationsintresset som skulle tillgodoses. Då bedömde man vidare att övrig jord och skogsmark kunde fortsätta att förvaltas ungefär som tidigare.

Hur mycket och vilken typ av skog ska avverkas?
Det aktuella området är naturvärdesbedömt och planeras att föryngringsavverkas enligt vår anmälan till Skogsstyrelsen på 7,7 hektar och är planerad sedan ett par år tillbaka. När vi räknar bort de delar som kommer att lämnas som tex naturvårdshänsyn, så bedömer vi att ca 5,5-6 hektar kommer att avverkas. Skogen är enligt vår skogsbruksplan cirka 70 år gammal. Merparten är träd som planterades eller självsåddes på gammal då nedlagd betesåkermark, under 1940-talet.

Om reservatsförvaltaren dvs Uppsala Kommun inte godkänner planerade åtgärder i skogsbruket utifrån reservatsbeslutet så skall intrångsersättning utgå. I det här fallet är de planerade åtgärderna helt okontroversiella och vi måste ta ansvar för förvaltarrollen.

Varför ska ni avverka skogen?
Skälet till beslutet att föryngringsavverka är som ofta inom skogsbruk att skogen är mogen. Det betyder att tillväxten kulminerat, träden har ofta börjat bli nedsatta i vitalitet och i det här området ser vi gamla och pågående granbarkborreskador. Målet är att inom några år ha en ny växande plantskog med tall, gran och lövträd. Intäkterna från skogsavverkning går tillbaka till stiftelserna som i sin tur bland annat finansierar exempelvis forskningen på Uppsala universitet. Skogen är ju till för alla människor, både nuvarande och kommande generationer.

Vad sker med marken där skogen avverkats?
Föryngringsavverkningen följs av en återplantering. Vi planterar i snitt 3 plantor per avverkat träd. Målet är att inom några år ha en ny växande plantskog med tall, gran och ännu mer lövträd än i den skog som tidigare avverkats.

Hur länge har skogen i naturreservatet förvaltats av Uppsala Akademiförvaltning?
Skogen som vi förvaltar är en del av naturreservatet Hågadalen-Nåsten, och består av ungefär 850 hektar (600 HA skog och 250 HA jordbruksmark). Större delen har förvaltats av Uppsala Akademiförvaltning sedan 1624. Vi har under åren sedan naturreservatet bildades (1998) haft många skogliga åtgärder i området, vilket har varit i linje med reservatsbeslutet. Exempelvis har planteringar, röjningar, gallringar och ibland som nu en föryngringsavverkning genomförts.

Är avverkningen förankrat hos myndigheter i Uppsala?
Vi för alltid en dialog med Uppsala Kommun och Skogsstyrelsen i alla skogliga beslut som berör skötselplanen.

Är skogen som ska avverkas angripen av granbarkborre?
Vi har gamla och pågående angrepp av granbarkborre i skogen. Men i grunden handlar det om att skogen är avverkningsmogen, men angrepp av granbarkborre har skyndat på processen.

Varför är skogsbruk viktigt?
Skogsbruk är viktigt för att det ger oss klimatsmarta och biobaserade produkter samtidigt som det är just den växande skogen, som långsiktigt binder mest koldioxid i atmosfären. Skogen är enligt vår skogsbruksplan cirka 70 år gammal och nu mogen för föryngringsavverkning.

Skogen i Hågadalen-Nåsten nyttjas av många människor för rekreation och friluftsliv – hur ser ni på det?
Vi har full förståelse för människors oro om en planerad avverkning i ett populärt rekreationsområde. Vid skoglig planering måste man ha ett perspektiv på hur intrycket av den färdiga avverkningen kommer att vara. Hur kan detta uppfattas? Kan vi göra något bättre? Sådana frågor tas alltid i beaktande av oss och bör alltid styra den skogliga planeringen. Och det är också uppenbart att folk har trivts i det här mosaikliknade skogslandskapet präglat av långsiktigt brukande. Dialog har hållits med närboende och en reservatsförvaltare.  

Vad innebär skogsvård för er?
Av Uppsala Akademiförvaltnings cirka 55 000 hektar skogbeklädda marker brukar vi cirka 85 procent för virkesproduktion. Inget skogsbruk bedrivs i skogar där träden växer väldigt långsamt på grund av brist på näring eller vatten - så kallade skogliga impediment. En del av den produktiva skogsmarken är undantagen från skogsbruk och används enbart för naturvårdsändamål. Dessa skogar kallas för naturvårdsavsättningar. I den skog som brukas tar vi hänsyn till natur- och kulturvärden. Denna hänsyn omfattar alltid minst 5% av arealen vid varje planerad skogsbruksåtgärd. Tillsammans bildar miljöhänsynen i den brukade skogen, de avsatta områdena och impedimenten ett band av livsmiljöer för olika arter över hela skogslandskapet.

Är ert skogsbruk certifierat?
Uppsala Akademiförvaltning som förvaltar stiftelsernas skogar är sedan 2007 certifierade enligt PEFC™ FSC®.

Har ni fler naturreservat i er ägo?
Ja, vi har flertalet på andra platser runt om i landet.

Vad kommer ni göra med intäkterna från avverkningen?
Uppsala Akademiförvaltning förvaltar idag 610 stiftelser och har till uppgift att säkerställa en så långsiktig och så god ekonomisk avkastning som möjligt med hänsyn till både sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Vårt uppdrag är att generera avkastning till våra stiftelser så att de kan uppfylla sina ändamål. Samtliga stiftelsers ändamål har inriktningen att stärka forskning och utbildning vid Uppsala universitet. Uppsala Akademiförvaltning har inget privat vinstintresse utan all avkastning som genereras går till stipendier, forskningsstödjande åtgärder av olika slag samt till universitetets egen verksamhet. Ett sådant värdeskapande över tid förutsätter en långsiktigt hållbar strategi, där ansvarstagande för människor och miljö är självklara delar.

Kent Berg Akademiräntmästare
Anders Söderström Skogchef

Aktuellt