Stadsutveckling Norra Sunnersta

21 februari 2023

Uppsala kommun har i sin fördjupade översiktsplan för Södra staden identifierat Norra Sunnersta som ett stadsutvecklingsområde. Den 14 november 2022 beslutade Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun att ”inleda planläggning och ge positivt planbesked till Norra Sunnersta”. En stor del av området där ägs av Uppsala Akademiförvaltning och enligt kommunens beslut omfattar utvecklingen bostäder, förskolor och en grundskola. Även mindre serviceverksamheter kan bli aktuellt.

Traditionellt stadsutvecklingsarbetet bedrivs ofta över lång tid och i olika skeden och ger medborgarna möjlighet att tycka till om ett projekt först under samrådet.  Den Visionsstyrda processen som Uppsala Akademiförvaltning nu bjuder in till, vänder på ordningen och bjuder in medborgarna till en samskapande process i ett mycket tidigare skede, då inget är ritat eller några visioner är formulerade. Innan det traditionella detaljplanearbetet tar vid och innan vi ritat ett enda streck vill vi fördjupa dialogen med medborgare, markägare eller intressenter verksamma i kommunen. Allt för att skapa gemensamma visioner och lära av varandra.

Vår utgångspunkt är att lyssna och förstå behoven som finns inför kommande utveckling av Norra Sunnersta, både avseende de kvaliteter du uppskattar inom området idag och vad du tycker är viktigt att tänka på i en kommande utvecklingsprocess – samt hur du vill bli involverad i processen framöver.

Visionsstyrd stadsutveckling syftar även till att bygga en positiv platsidentitet, för de som bor och verkar i området idag men även för de som vill bo och vara där i framtiden. Dialogen ska öka lärandet hos invånarna om stadsbyggande och dess förutsättningar, vilket skapar förståelse och förtroende för den framtida utvecklingen. Processen syfte är jobba brett och inkluderande samt att fånga upp åsikter från de medborgare som är berörda.

Det visionsstyrda arbetet omfattar en serie av workshops med medborgare, aktörer och kommun i en samskapande process. Under våren 2023 kommer det att finnas flera tillfällen att samskapa genom dialog. Det första steget som genomförs just nu är en digital dialog. En inbjudan har redan gått ut och vänder sig främst till dig över 18 år med postnummer 756 42, 51, 52, 53, 54 och 59.

Inom detaljplaneprocessen kommer det ytterligare två tillfällen att komma med synpunkter och yttranden inom den lagstadgade planprocessen (samråd och granskning).

Aktuellt